Provozní řád

Provozní řád Vinný sklípek u Dědy

U hřiště 3e, 691 56 Hrušky

 

V apartmánech může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen a zapsán do evidence ubytovaných na základě platného osobního dokladu a uhradil dohodnutou finanční částku za pobyt.

Provozní předá hostovi při zahájení ubytování klíč od vstupních dveří. Host je povinen tento klíč zabezpečit tak, aby se nedostal ke třetím osobám či nemohl být jinak zneužit neoprávněnými osobami a odpovídá za tento klíč. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit 500,- Kč za každou vložku, kterou bude muset majitel vyměnit.

Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, apartmány jsou připraveny od 14:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod. Neučiní-li tak, provozovatel je oprávněn účtovat pobyt na další den. Pokud to provoz sklípku dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

Při uvolnění objektu je host povinen předat pokoje v původním uklizeném stavu, vč. společných prostor (přízemní místnost s barem a posezením, venkovní terasa, koupelny a WC) vč. vybavení a nádobí . Pokud se tak nestane bude za úklid účtována cena 500,- Kč.

Host může apartmán opustit i před uplynutím doby ubytování. Majitel má však nárok na náhradu v případě, že nebude pokoj poskytnut jinému hostovi. Náhrada je ve výši ceny ubytování.

Bez vědomí ubytovatele je pohyb nepřihlášených osob ve všech prostorách objektu zakázán.

V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem běžně při předání klíčů.

V celém objektu je zakázáno kouřit a používat otevřeného ohně, kromě grilu na venkovní terase. Host odpovídá za jeho bezpečný provoz.

V pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.

Nejsou povolena žádná zvířata.

Host nesmí do ubytovacích prostor vpouštět jiné osoby, či zvířata bez souhlasu majitele.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech i v jeho venkovní části.

V případě zjištění požáru je host povinen ho vlastními silami uhasit, popř. jej ohlásí na telefonní číslo 150 a ihned provozovateli objektu. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, příp. zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči si host hradí sám.

Vstup na okolní pozemky objektu pouze na vlastní nebezpečí.

Za škody způsobené na majetku objektu odpovídá host v plném rozsahu.

Je zakázáno poškozovat vybavení sklípku, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.

Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech pensionu, nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.

Majetek, zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno a ubytovatel nenese žádnou odpovědnost. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných.

V případě ztráty klíčů je host povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli a uhradit vzniklou škodu.

V případě, že vznikne škoda na za řízení a vybavení objektu, je host povinen škodu neprodleně nahlásit provozovateli a vyčíslenou škodu uhradit, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.

Při hrubém znečištění pokoje bude účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Volná konzumace z umístěné vinotéky je hrazena při předávání klíčů při ukončení pobytu. Ceny a obsah vinotéky jsou umístěny na vinotéce a u baru v přízemní místnosti.

Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád a dobré mravy. S řádem souhlasí podpisem v knize ubytování, převzetím klíčů a ubytováním se.

V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel objektu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Majitel objektu, provozní  – 608 713 592

Provoz sklepa, prodej a ochutnávky vína  – 608 477 374

 

Tísňová linka 112

Hasiči 150

Police 158

Záchranná služba 155

Taxi  602 752 552

 

Majitel objektu:

Jaromír Šorf, Pod splavem, 690 02 Břeclav